duminică, 25 septembrie 2022

Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)

 

În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele.
 Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimile. 
Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: Îndepărteaz-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre ca să pescuiţi.
 Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele.
 Şi, făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. De aceea, au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. 
Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se scufunde.
 Iar Simon-Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi, înaintea lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!
 Căci spaimă îi cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuirea atâtor peşti.
 Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon.
 Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni.
 Şi, trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.

duminică, 18 septembrie 2022

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

 

Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viața, o va pierde, iar cine îşi va pierde viața sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri.
 Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.

miercuri, 14 septembrie 2022

Sfânta Cruce - semnul biruinței

 

În cea de-a 14-a zi a lunii septembrie, prima din anul bisericesc, cinstim Sfânta Cruce amintindu-ne de ­înălţarea ei „deasupra amvonului” Bisericii Sfântului Mormânt de către Sfântul Ierarh Macarie al Ierusalimului, în urmă cu 17 secole. 
Despre acest moment important din Istoria Bisericii, într-un text publicat pe site-ul Patriarhiei Ierusalimului (tradus de pemptousia.ro), legat de modul cum a fost sărbătorită Înălţarea Sfintei Cruci în urmă cu câţiva ani, se face următoarea precizare: „Sfânta Elena, îndrumată de creştinii din Ierusalim, a aflat locul Golgotei şi al Mormântului Domnului, a găsit Cinstita Cruce şi a început lucrarea de ridicare a unei măreţe biserici deasupra acestora. 
Această minunată lucrare a durat un deceniu, 326-336 d.Hr. 
După finalizarea ei, Împăratul Constantin cel Mare i-a chemat pe episcopii ce se adunaseră în Tirul Sidonului şi pe mulţi alţii din diferite regiuni şi s-a săvârşit sfinţirea bisericii. În timpul slujbei de sfinţire, poporul adunat dorea să vadă Crucea Domnului.
 La cererea mulţimii, Arhiepiscopul Macarie al Bisericii Ierusalimului împreună cu Sfânta Elena au înălţat Cinstita Cruce. Atunci, privind Crucea, poporul a strigat: Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte… Aceste evenimente care au avut loc atunci, o singură dată, Biserica a rânduit ca să fie sărbătorite în fiecare an. Pe de-o parte, evenimentul sfinţirii la 13 septembrie, iar pe de altă parte evenimentul Înălţării la 14 septembrie în fiecare an.”
 Acestea sunt elementele istorice legate de cinstirea Sfintei Cruce în ziua de 14 septembrie, dar pe lângă acestea le avem şi pe cele teologice, atât de frumos subliniate de bogata imnografie a acestei sărbători. Din textele liturgice din Mineiul pe luna septembrie din ziua de 14 septembrie aflăm importanţa cinstirii Sfintei Cruci.
 Astfel, Luminânda subliniază importanţa Crucii pentru că este „păzitoare a toată lumea”, „podoaba Bisericii”, „stăpânia împăraţilor”, „întărirea credincioşilor” şi „slava îngerilor”. Noi cinstim Sfânta Cruce conform teologiei ortodoxe, pentru că prin Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos pe ea a sfinţit-o cu scump Sângele Său şi ne-a mântuit. „Cinstind Crucea, Îl cinstim de fapt pe Cel ce S-a răstignit pe ea, pe Hristos”, după cum mărturiseşte Cuviosul Iosif Vatopedinul. 
Deci, astăzi, prin cinstirea Crucii Îl cinstim pe Hristos şi retrăim durerea Jertfei Sale mântuitoare din Sfânta şi Marea Vineri. Lucru subliniat şi de prima stihire de la Vecernia Mare a sărbătorii din 14 septembrie: „Crucea înălţându-se, toată făptura îndeamnă a lăuda preacurată Pătimirea Celui ce S-a înălţat pe ea...”.
 De aceea şi noi mărturisim astăzi credinţa noastră în puterea Crucii cântând: „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău”.(Sursa:ziarulumina0

duminică, 11 septembrie 2022

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

 

Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la Cer decât Cel ce S-a coborât din Cer, Fiul Omului, Care este în Cer. 
Și, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să Se înalțe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.

joi, 8 septembrie 2022

Naşterea Maicii Domnului

 

Pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului. Povestea venirii pe lume a celei care I-a dat viață Mântuitorului Iisus Hristos este prezentată sumar în Biblie.
 După tradiție, părinții săi se numeau Ioachim și Ana și locuiau în orășelul Nazaret din Galileea.
 Părinții ei i-au dat fiicei lor un nume foarte obișnuit la evrei, cel de Maria.
În afară de cununa duminicilor de peste an şi a sărbătorilor Domnului nostru Iisus Hristos, anul bisericesc mai cuprinde şi cununa sărbătorilor Preasfintei Fecioare Maria şi ale sfinţilor.
 Prima sărbătoare mare cu care se deschide anul bisericesc este Naşterea Maicii Domnului. Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului şi Mântuitorului nostru, a fost rodul rugăciunilor neîncetate ale Sfinţilor şi Drepţilor Ioachim şi Ana din Nazaret.
 Descendent din seminția lui Iuda, Sfântul Ioachim l-a avut ca strămoş pe regele David, iar Sfânta Ana provenea din seminţia preoţească iudaică a lui Levi.
 Pentru că nu aveau copii, Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana erau desconsideraţi de popor.
 Odată, fiind în templu, Ioachim a fost umilit de un evreu care i-a spus că este nevrednic să aducă daruri pentru că nu are copii din cauza unor păcate ascunse. Dar Milostivul Dumnezeu, ascultându-le rugăciunile făcute cu lacrimi, i-a dăruit Sfintei Ana un copil.
 Un prunc cu o chemare sfântă, şi anume aceea de a fi Mama care a dat trup omenesc Fiului lui Dumnezeu Cel veşnic, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Maica Domnului este numită şi Fecioară sau Fecioara Maria, aceasta fiind prima denumire evanghelică pe care o găsim menţionată în Evanghelia după Sfântul Luca.
 Noi, creştinii, mărturisim adevărul că Maica Domnului este pururea-fecioară, iar pururea-fecioria sa a fost preînchipuită în Vechiul Testament în rugul aprins care nu se mistuia şi pe care l-a văzut Sfântul Proroc Moise.
 În teologia clasică greacă precum şi în imnologia bisericii, Maica Domnului este numită şi Theotokos, adică Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, ea este plină de har şi mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii.
 Calitatea centrală a Fecioarei Maria în Biserică este aceea de a fi mijlocitoare pentru toţi oamenii la Fiul ei, Iisus Hristos Domnul. Peste 2,2 milioane de români îşi serbează onomastica luni, de sărbătoarea Sfintei Maria, aproximativ 1,8 milioane dintre aceştia fiind femei. De Sfânta Maria îşi serbează onomastica şi bărbaţii care poartă numele Marian sau Marin.(sursa:ziarullumina)

luni, 5 septembrie 2022

Azi începe şcoala!

 

Azi începe şcoala pentru aproape 3 milioane de elevi şi copii de grădiniță din România.
 Anul şcolar 2022 – 2023 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri şi se va încheia pe 16 iunie 2023. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni şi se încheie la data de 9 iunie 2023.
 Începând cu data de 1 septembrie 2022, a intrat în vigoare noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
Conform Ministerului Educaţiei, comparativ cu precedentul regulament (abrogat), elementele de noutate constau în:
 * numărul de calificative/ note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină, numărul de calificative/ note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ
 * modul de încheiere a situaţiilor şcolare – la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar
 * includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe)
 * creşterea relevanţei formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuţiile specifice 
 * eliminarea dispoziţiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educaţie este de ordin constituţional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învăţământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu 
 * eliminarea oricărei dispoziţii/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor. 
Structura noului an şcolar va include cinci module de învăţare şi cinci vacanţe:
 * Modulul 1 – cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022 – vacanţă – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022; 
 * Modulul 2 – cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022 – vacanţă – de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
 * Modulul 3 – cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz – vacanţă – o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6 – 26 februarie 2023;
 * Modulul 4 – cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023 – vacanţă – de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;
 * Modulul 5 – cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023 – vacanţă – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

duminică, 4 septembrie 2022

Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat)

 


În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică?
 Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile.
 El I-a zis: Care? Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturisești strâmb; cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
 Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește?
 Atunci Iisus i-a spus: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averile tale, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi.
 Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții.
 Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în Împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu.
 Auzind, ucenicii s-au uimit foarte mult, zicând: Atunci, cine poate să se mântuiască?
 Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.