joi, 19 noiembrie 2009

Şedinţa Consiliului Local

R O M Â N I A AVIZAT.
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA MILEANCA
P R I M A RD I S P O Z I Ţ I E


Privind convocarea Consiliului local Mileanca, în şedinţă de îndată pentru data de 19 noiembrie 2009.


PRIMARUL COMUNEI MILEANCA


-în baza prevederilor art.39-(4) din legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
-în temeiul art.68-(1) şi 115-(1) lit a şi (2) din aceiaşi lege ,


D I S P U N E


Art. 1.Se convoacă în şedinţă de îndată Consiliul local Mileanca pentru data de joi 19 noiembrie 2009, orele 1500.Şedinţa se va ţine în sala mare a primăriei , şi va avea următoarea ordine de zi:
1.Rectificarea bugetului local al comunei Mileanca cu suma de 75 mii lei.
Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.Primar,
Ioan Ursachi,
Mileanca, 17 noiembrie 2009.
Nr.278.R E F E R A T


Subsemnata Carcea Elena,referent contabil în cadrul primăriei comunei Mileanca,avănd învedere prevederile H.G. nr.1255/2009 privind alocarea sumei de 75000l lei
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi a adresei Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.283895/2009,din taxa pe valoarea adăugată pentru ecxhilibrarea bugetelor locale
pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital,aferente trim.IV/2009.
Avînd în vedere faptul că la elaborarea bugetului local /2009,s-a păstrat o rezervă bugetară din fondul de rulment în sumă de 200000 lei ,propunem alocarea acestei sume pentru achiziţionarea unui buldoexcavator cu cupe trapezoidală ,lamă ptr. dezăpezire
Şî alte opţiuni pentru care la începutul anului legea bugetului de stat nu a permis achiziţionarea acestor utilaje,ulterior au fost excluse din restricţii de achiziţionare,pentru care avem filă de plan în sumă de 75000 lei :
- văzînd prevedrile LEGII NR.273/2006,,legea privind finanţele publice locale
- ţinănd cont de prevederile artr.36.(2) lit.b,pct.4 lit.a din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,
- în temeiul art.45 din aceiaşi lege
propun supunerii aprobării consiliului local rectificarea prin suplimentare a bugetului local cu suma de 75000 lei ,şi a contului de execuţiue înafara bugetului local cu suma de 200000 lei.
In urma propunerilor de rectificare structura bugetului local va fi următoarea:
I N D I C A T O R U L PROGR. INIŢIAL INFLUIENŢE PROGR. RECTIFICAT
VENITURI TOTALE 5862.000 -2589000 3273000
din care
SUME DEF. DIN TVA
PTR.ECHILIBR.BUG.LOC 525000 + 75000 600000
SUBVENŢII-ŞOMAJ 100000 + 6000 106000
SUBVENŢII AJ.INCALZIRE 2970000 - 2670000 300000

CHELTUIELI TOTALE 5862000 - 2589000 3273000
din care:
AUT.PUBL.LOCALE 645200 + 20000 665200
INVATAMÎNT 1274000 + 15000 1289000
ASIST.SOC. 3458400 - 2670000 788400
IL.PUBLIC 53000 + 10000 63000
DRUMURI 297000 + 41000 338000
DIN CARE chelt.pers. 113100 + 6000 119100
Chelt.capital 133000 + 35000 168000

STRUCTURA VENIT. ŞI CHELT. IN AFARA BUG. LOCAL VE FI:
VENITURI TOTALE 15000 - 15000

CHELT. TOTALE 373000 +200000 573000

84.11 180000 +200000 380000

MILEANCA 17/11/2009. REF.CONTABIL,ELENA CARCEA

DOMUNLUI
PRIMAR AL PRIMĂRIEI MILEANCA


JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL MILEANCA
Nr.2297 din 17 .11.2009


C O N V O C A R E


Se convoacă în şedinţă de îndată Consiliul local Mileanca pentru data de joi 19 noiembrie 2009, orele 1500.Şedinţa se va ţine în sala mare a primăriei , şi va avea următoarea ordine de zi:
1.Rectificarea bugetului local al comunei Mileanca cu suma de 75 mii lei.


CONSILIERI:
1.Azamfirei Alexandru;
2.Apetrea Mihai;
3.Antoci Valeriu;
4.Bordianu Rodica
5..Dumitrel Georgică;
6.Gavril Irimia
7.Giugastru Lucian;
8.Roşu Elena-Mihaela;
9.Filip Nelu;
10.Maftei Ion;
11.Văcăreanu Georgel
R O M Â N I A
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA MILEANCA
CONSILIUL LOCALH O T Ă R Â R E A Nr. 46 din 19noiembrie 2009

Privind rectificarea bugetului local al comunei Mileanca

Consiliul local al comunei Mileanca, întrunit în şedinţă de îndată în data de vineri, 19 noiembrie 2009,
-analizind referatul nr.2303/17.11.2009, al compartimentului contabil prin carte se propune rectificarea bugetului local cu suma de 75 mii lei, precum şi adresa nr.II/3038/17.11.2009 a Directorului Coordonator al DGFP Botoşani,
- văzînd prevedrile Legii nr..273/2006, art.19-(2),,legea privind finanţele publice locale
- ţinănd cont de prevederile artr.36.(2) lit.b,pct.4 lit.a din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,
- în temeiul art.45 din aceiaşi lege,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.Se rectifică bugetul local al comunei Mileanca după cum urmează: rectificarea prin suplimentare a bugetului local cu suma de 75000 lei ,şi a contului de execuţiue înafara bugetului local cu suma de 200000 lei.
I N D I C A T O R U L PROGR. INIŢIAL INFLUIENŢE PROGR. RECTIFICAT
VENITURI TOTALE 5862.000 -2589000 3273000
din care
SUME DEF. DIN TVA
PTR.ECHILIBR.BUG.LOC 525000 + 75000 600000
SUBVENŢII-ŞOMAJ 100000 + 6000 106000
SUBVENŢII AJ.INCALZIRE 2970000 - 2670000 300000

CHELTUIELI TOTALE 5862000 - 2589000 3273000
din care:
AUT.PUBL.LOCALE 645200 + 20000 665200
INVATAMÎNT 1274000 + 15000 1289000
ASIST.SOC. 3458400 - 2670000 788400
IL.PUBLIC 53000 + 10000 63000
DRUMURI 297000 + 41000 338000
DIN CARE chelt.pers. 113100 + 6000 119100
Chelt.capital 133000 + 35000 168000
STRUCTURA VENIT. ŞI CHELT. IN AFARA BUG. LOCAL VE FI:
VENITURI TOTALE 15000 - 15000

CHELT. TOTALE 373000 +200000 573000

84.11 180000 +200000 380000


Art.2.Primarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Preşedinte de şedinţă Contrasemnează

Dumitrel Georgică Secretarul comunei
Ţurcanu PetruP R O I E C T


R O M Â N I A Avizat,
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA MILEANCA
CONSILIUL LOCALH O T Ă R Â R E A Nr. …. din 19noiembrie 2009

Privind rectificarea bugetului local al comunei Mileanca

Consiliul local al comunei Mileanca, întrunit în şedinţă de îndată în data de vineri, 19 noiembrie 2009,
-analizind referatul nr.2303/17.11.2009, al compartimentului contabil prin carte se propune rectificarea bugetului local cu suma de 75 mii lei, precum şi adresa nr.II/3038/17.11.2009 a Directorului Coordonator al DGFP Botoşani,
- văzînd prevedrile Legii nr..273/2006, art.19-(2),,legea privind finanţele publice locale
- ţinănd cont de prevederile artr.36.(2) lit.b,pct.4 lit.a din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,
- în temeiul art.45 din aceiaşi lege,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.Se rectifică bugetul local al comunei Mileanca după cum urmează: rectificarea prin suplimentare a bugetului local cu suma de 75000 lei ,şi a contului de execuţiue înafara bugetului local cu suma de 200000 lei.
I N D I C A T O R U L PROGR. INIŢIAL INFLUIENŢE PROGR. RECTIFICAT
VENITURI TOTALE 5862.000 -2589000 3273000
din care
SUME DEF. DIN TVA
PTR.ECHILIBR.BUG.LOC 525000 + 75000 600000
SUBVENŢII-ŞOMAJ 100000 + 6000 106000
SUBVENŢII AJ.INCALZIRE 2970000 - 2670000 300000

CHELTUIELI TOTALE 5862000 - 2589000 3273000
din care:
AUT.PUBL.LOCALE 645200 + 20000 665200
INVATAMÎNT 1274000 + 15000 1289000
ASIST.SOC. 3458400 - 2670000 788400
IL.PUBLIC 53000 + 10000 63000
DRUMURI 297000 + 41000 338000
DIN CARE chelt.pers. 113100 + 6000 119100
Chelt.capital 133000 + 35000 168000

STRUCTURA VENIT. ŞI CHELT. IN AFARA BUG. LOCAL VE FI:
VENITURI TOTALE 15000 - 15000

CHELT. TOTALE 373000 +200000 573000

84.11 180000 +200000 380000


Art.2.Primarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Preşedinte de şedinţă Contrasemnează

Secretarul comuneiNiciun comentariu: