luni, 22 noiembrie 2010

Şedinţa Consiliului Local

R O M A N I A
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA MILEANCA


P R I M A R,

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local Mileanca în şedinţă ordinară pentru data de luni 22 noiembrie 2010, orele 1400.


PRIMARUL COMUNEI MILEANCA


-in baza prevederilor art.39-(1) si (3) , din Legea nr.215/2001 , republicata,
-văzînd art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională
-in temeiul art.68-(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,


D I S P U N E:


Art.1.Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de luni 22 noiembrie 2010, orele 1400.Sedinta se tine in Sala Mare a Primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitrelor pentru anul 2011;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea prin suplimentare a bugetului local cu suma de 8500 lei.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2010.
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.
Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Primar,
Ioan Ursachi

Mileanca,15 noiembrie, 2010.
Nr.260
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL MILEANCA
Nr. 2000 din 15.11. 2010


C O N V O C A R E


Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de luni 22 noiembrie 2010, orele 1400.Sedinta se tine in Sala Mare a Primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitrelor pentru anul 2011;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea prin suplimentare a bugetului local cu suma de 8500 lei.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2010.
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.


CONSILIERI:

1. Azamfirei Alexandru ________________________
2. Apetrea Mihai _____________________________
3. Antoce Valeriu _____________________________
4. Bordianu Rodica ___________________________
5. Dumitrel Georgică __________________________
6. Gavril Irimia ______________________________
7. Giugastru Lucian ___________________________
8. Roşu Elena-Mihaela ________________________
9. Filip Nelu _________________________________
10. Maftei Ion _________________________________
11. Văcăreanu Georgel _________________________

INVITAŢI:

1. Ştirbu Cornel __________________________
2. Hîrghiligiu Marcel _____________________
3.Carcea Elena…………………………….
4.Ciobanu Stratica…………………………
5Mitoceanu Ciprian……………………......

Secretar,
Ţurcanu Petru


Niciun comentariu: