marți, 7 martie 2017

Programul ” EURO 200„ din 2017

Programul „EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vedere a stimulării achizitionării de calculatoare se va derula si în anul 2017.
 Beneficiarii acestui program sunt elevii învátámântului de stat sau particular acreditat, în vârstá de páná la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie.
 Ajutorul se acordá o singurá datá în cadrul unei familii.
 Pentru obtinerea ajutorului aferent achiziționárii unul calculator in baza Legii nr. 269 /2004, beneficiarii intocmesc o cerere conform modelului prevázut in anexa nr. 2 la Hotárárea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea de învátámánt la care este inscris elevul.
 La stabilirea sumei brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentá depunerii cererii, cu exceptúa: alocatiei de stat, alocatiei familiale complementare și a alocaței de susținerii pentru familia monoparentalá, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea obligarii. drepturi si Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescàtoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație in bugetul Ministerului Educatiei Nationale, conform legislatiei în vigoare.
 Legislatia in vigoare este: Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulárii achizitionárii de calculatoare, cu modificarile si completările ulterioare;
 - Hotárárea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Leglii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulării achizitionárii de calculatoare, cu modificarile si completárile ulterioare.
 Depunerea cererìlor privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achiziționàrii unui calculator prin programul “EURO 200" se va face până in data de 21 aprilie 2017.

Niciun comentariu: