vineri, 14 martie 2008

Sedinţa Consiliului Local Mileanca


ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MILEANCA
PRIMAR ,D I S P O Z I T I E

Privind convocarea Consiliului local Mileanca in sedinta ordinara pentru data de vineri 14 martie ,2008, orele 1000


PRIMARUL COMUNEI MILEANCA


-in baza prevederilor art.39-(1) si (3) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
-in temeiul art.68-(1) din aceiasi lege,


D I S P U N E:


Art.1.Se convoaca Consiliul local Mileanca in sedinta ordinara pentru data de vineri 14 martie 2008, orele 1000.Sedinta se va tine in sala marea primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Adoptarea unei hotarari privind necesitatea investitiei modernizare DC 21 Mileanca-Draguseni.
2.Raport de activitate prezentat de d-na Apostol Paraschiva-referent in cadrul compartimentului cadastru si agricultura.
2.raport de activitate prezentat de d-na Viziteu Ligia –Alina-referent in cadrul compartimentului de asistenta socială.
3.Raport de activitate prezentat de d-l Ursachi Ioan-referent SVSU com.Mileanca
4.Probleme curente.
Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


Primar,
Ion MafteiMileanca, 07 martie ,2008.
Nr.54.
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MILEANCA
NR.679 din 10.03.2008


C O N V O C A R E
Se convoaca Consiliul local Mileanca in sedinta ordinara pentru data de vineri 14 martie 2008, orele 1000.Sedinta se va tine in sala marea primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Adoptarea unei hotarari privind necesitatea investitiei modernizare DC 21 Mileanca-Draguseni.
2.Raport de activitate prezentat de d-na Apostol Paraschiva-referent in cadrul compartimentului cadastru si agricultura.
-raport de activitate prezentat de d-na Viziteu Ligia –Alina-referent in cadrul compartimentului de asistenta socială.
3.Raport de activitate prezentat de d-l Ursachi Ioan-referent SVSU com.Mileanca
4.Probleme curente.
CONSILIERI:
1.Azamfirei Alexandru…………………………
2.Andrieş Vasile-Liviu…………………………
3.Antoci Valeriu……………………………….
4.Apostol Paraschiva…………………………..
5.Apetrea Petrea……………………………….
6.Carabulea Stelian……………………………
7.Codreanu Dumitru…………………………..
8.Ciobotariu Costică……………………………
9.Dumitrel Georgică…………………………….
10.Gavril Irimia…………………………………
11.Giugastru Lucian……………………………..
12.Ştefănescu Ioan……………………………….
13.Ursachi Ioan…………………………………..
Delegat sătesc: Ştir Viorel………………………


INVITATI:
1.Carcea Elena…………………………..............
2.Ciobanu Stratica………………… ...............
3.Ivaşcă Dumitru………………….................
4.Văcăreanu Doina…………......................
5.Aiftincă Eugen…………………….. ............
6.Mitoceanu Sebastian…………. ................

Secretar,

Turcanu Petru


R O M A N I A
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA MILEANCA
CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T DE H O T A R A R E

Privind necesitatea investitiei modernizare DC 21 Mileanca-Draguseni.

CONSILIUL LOCAL MILEANCA

-analizind expunerea de motive nr./ din 2008, privind instrumentarea proiectului ,,Modernizarea drum comunal DC 21 km 0+00,0- 7+00,0 Mileanca-Drăguşeni, comuna Mileanca, judeţul Botoşani,
-avînd în vedere Ordinul MLPTL nr.955/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG nr.73/2002 privind asigurarea fondurilor necesare desfăşurării Programului SAPARD, masura 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale,
-ţinînd cond de raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economica,socială,administrarea domeniului public si privat,
-in baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b, pct.d,; lit.c, pct.c; lit.d , lit.a pct.13, din legea nr.215/2001, privind administratia publică locală,
-in temeiul art.45 alin.1 din legea nr.215/2001, privind administratia publică locală,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Drumul comunal solicitat a fi modernizat,deserveşte un numar de 3190 de locuitori.
Starea actuală:pietruit cu un strat subţire de pietriş, spalat pe alocuri de ploi.D atorita acestui fapt drumul este greu practicabil mai ales primavara şi toamna, în perioadele ploioase ale anului sau în perioada topirii zăpezilor, cînd circulaţia vehicolelor sau autovehicolelor este grea sau imposibilă.
Maşinile speciale-salvare, pompieri,şcoala, sau autobuzul-nu pot avea acces şi nu pot deservi locuitorii.
Necesitatea modernizarii drumului rezulta din nevoia de corelare a arterei arătate cu DJ293 si cu comunicaţia Draguşeni-Săveni-Botoşani şi nu în ultimul rînd de protejarea stării tehnice a autovehicolelor,asigurarea condiţiilor de siguranţă si confort, economia de carburanti si piese de schimb.
Art.2.Se confirmă un numar de 3190 de locuitori ce vor fi deserviţi de drumul modernizat, proiectul deservind satele Scutari, Mileanca, Codreni si Seliştea din comuna Mileanca.
Art.3.Consiliul local Mileanca se angajeaza sa prevada in bugetul local cheltuielile eligibile referitoare la desfăşurarea proiectului.
Art.4.Consiliul local Mileanca se angajează de a asigura exploatrarea drumului comunal DC 21 in condiţiile şi în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art.5.Se confirmă faptul ca investiţia face parte din strategia de dezvoltare a comunei Mileanca, aprobata de Consiliul local prin Hotărîrea nr.7/14.02.2008.
Art.6.Consiliul local Mileanca se angajeaza să suporte cheltuielile de întreţinere a obiectivului de investiţie din bugetul local al comunei Mileanca.
Art.7.Primarul comunei Mileanca va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Iniţiator,


Primar,
Ion Maftei

2 comentarii:

xyzw spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.
Anonim spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.