vineri, 9 mai 2008

Şedinţa Consiliului Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA MILEANCA
P R I M A R,
Secretar,D I S P O Z I Ţ I E


Privind convocarea Consiliului local Mileanca în şedinţă ordinară pentru data de 09 mai 2008.

PRIMARUL COMUNEI MILEANCA

-in baza prevederilor art.39-(1) si (3) , din Legea nr.215/2001 , republicata,
-văzînd art.6 din legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională
-in temeiul art.68-(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,,

D I S P U N E:

Art.1.Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de 09 mai, 2008, orele 10,00.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărîre privind rectificarea bugetului local al comunei Mileanca cu suma de 1 miliard de lei ROL.
2.Probleme curente.
Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


Primar,
Ion Maftei


Mileanca, 05 mai ,2008.
Nr.114.


JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MILEANCA
NR.914 din 05.05.2008


C O N V O C A R E
Se convoaca Consiliul local Mileanca in sedinta ordinara pentru data de vineri 09 mai, 2008, orele 1000.Sedinta se va tine in sala marea primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărîre privind rectificarea bugetului local al comunei Mileanca cu suma de 1 miliard de lei ROL.
2.Probleme curente.
CONSILIERI:
1.Azamfirei Alexandru…………………………
2.Andrieş Vasile-Liviu…………………………
3.Antoci Valeriu……………………………….
4.Apostol Paraschiva…………………………..
5.Apetrea Petrea……………………………….
6.Carabulea Stelian……………………………
7.Codreanu Dumitru…………………………..
8.Ciobotariu Costică……………………………
9.Dumitrel Georgică…………………………….
10.Gavril Irimia…………………………………
11.Giugastru Lucian……………………………..
12.Ştefănescu Ioan……………………………….
13.Ursachi Ioan…………………………………..
Delegat sătesc: Ştir Viorel………………………


INVITATI:
1.Carcea Elena…………………………
2.Ciobanu Stratica…………………
3.Ivaşcă Dumitru……………………
4.Văcăreanu Doina………….
5.Aiftincă Eugen……………………..
6.Mitoceanu Sebastian………….

Secretar,

Turcanu Petru
PROIECT


R O M Â N I A
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA MILEANCA
CONSILIUL LOCAL
Secretar,H O T Ă R Â R E A NR……din 09 mai 2008

Privind rectificarea bugetului local al comunei Mileanca cu suma de 100000 lei


Consiliul local al comunei Mileanca, întrunit în şedinţă ordinară în data de 09 mai 2008,

-avînd în vedere prevederile HG nr.364 din 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale administraţiei publice locale,
-văzînd prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
-ţinînd cont de prevederile art.36 alin.2 lit.b pct.4 lit a din Legea nr.215/2001, privind admin istraţia publică locală,
-în temeiul art. art.45 din aceiasi lege,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Se rectifică bugetul local al comunei Mileanca cu suma de 100000 lei dupăă cum urmează:
Indicatorul
Program rectificat
Program iniţial
Influenţe
+ sau -
Program
rectifcat
Venituri totale din care
2500000
+100000
2600000
Cote TVA pt echilibrare
603000
+100000
703000
Cheltuieli totale din care
2500000
+100000
2600000
Autotităţi publice locale
500000
+5000
505000
Cultură
61000
+10000
71000
Asistenţă socială
442000
+12000
454000
Loc servicii dezvoltare
70000
+5000
75000
Drumuri
190000
+68000
258000
Art.2.Primarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prev4ederile prezentei hotărîri.

Iniţiator

2 comentarii:

xyzw spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.
xyzw spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.