joi, 11 decembrie 2008

Şedinţa Consiliului Local


R O M Â N I A

JUDEŢUL BOTOŞANI

COMUNA MILEANCA

P R I M A R,

Secretar,

D I S P O Z I Ţ I E

Privind convocarea Consiliului local, Mileanca în şedinţă extraordinară pentru data de joi 11 decembrie 2008, orele 1000

PRIMARUL COMUNEI MILEANCA

--în baza prevederilor art.39-(2) , (3) şi (5) din legea nr.215 privind administraţia publică locală,

-în temeiul art.68-(1) din aceiaşi lege,

D I S P U N E:

Art.1.Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul local Mileanca pentru joi 11 decembrie 2008, orele 1000.Şedinţa se va ţine în sala mare a Primărei şi va avea următoarea ordine de zi:

1..Rectificarea bugetului localş cu suma de 165.000 lei.

2.Adoptarea unei hotărâri privind stabilirea modului de executare a pazei în comuna Mileanca pentru anul 2009.

3.Adoptarea unei hotărâri privind instituirea taxei speciale pentru plata serviciului de pază în anul 2009.

4.Probleme curente.

Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Primar,

Ioan Ursachi

Mileanca, 9 decembrie 2008

Nr.264

JUDEŢUL BOTOŞANI

PRIMĂRIA MILEANCA

Nr.1985 din 09.12.2008

C O N V O C A R E

.Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul local Mileanca pentru joi 11 decembrie 2008, orele 1000.Şedinţa se va ţine în sala mare a Primărei şi va avea următoarea ordine de zi:

1..Rectificarea bugetului local cu suma de 165.000 lei.

2.Adoptarea unei hotărâri privind stabilirea modului de executare a pazei în comuna Mileanca pentru anul 2009.

3.Adoptarea unei hotărâri privind instituirea taxei speciale pentru plata serviciului de pază în anul 2009.

4.Probleme curente.

CONSILIERI:

1.Azamfirei Alexandru;

2.Apetrea Mihai;

3.Antoci Valeriu;

4.Bordianu Rodica

5..Dumitrel Georgică;

6.Gavril Irimia

7.Giugastru Lucian;

8.Roşu Elena-Mihaela;

9.Filip Nelu;

10.Maftei Ion;

11.Văcăreanu Georgel

INVITAŢI:

1.Dubiţ Gheorghe ..........................................4. Hergheligiu Marcel…………….

2.Vasilachi Gheorghe.............. ........................5.Ştirbu Cornel…………………..

3.Saucă C-tin..................................................

1.Carcea Elena………………………… 2.Ciobanu Stratica…………………

3.Ivaşcă Dumitru…………………… 4.Văcăreanu Doina………….

4.Aiftincă Eugen…………………….. 5.Mitoceanu Sebastian………….

Secretar,

Ţurcanu Petru

R O M Â N I A

JUDEŢUL BOTOŞANI

COMUNA MILEANCA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind stabilirea modului de executare a pazei în comuna Mileanca pentru anul 2009.

CONSILIUL LOCAL MILEANCA

-în baza prevederilor art.18-(1); (2) şi (4) din legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor , republicată,

-ţinînd cont de prevederile art.36-(2)lit.d , pct.6, aln.7 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

-în temeiul art.45-(1) din aceeaşi lege,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.Se abrogă Hotărârea Consiliului local Mileanca nr.35/12.10.2007, privind înfiinţarea serviciului public local de pază al comunei Mileanca.

Art.2.Paza în comuna Mileanca în anul 2009 ,se va organiza prin societăţi specializate ce vor fi selecţionate prin programul SEAP.

Art.3.Primarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Iniţiator,


R O M A N I A JUDETUL BOTOSANI

COMUNA MILEANCA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

Privind ,,Instituirea taxei speciale pentru plata serviciului de paza in anul 2009.”

CONSILIUL LOCAL MILEANCA

-vazând prevederile art.18-(5) din legea nr.333/2003 privind paza bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata prin Legea nr.9/2007,

-in baza prevederilor art.282, /Cap.X/Legea nr.571/2003 –Codul fiscal, precum si de prevederile art.26/OUG nr.45/2003 , privind finantele publice locale,

-in temeiul art.36-(2)lit.b, pct.4 lit.c, precum si art.45-(2) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E:

Art.1.Pentru plata serviciilor de paza pentru anul 2009, se instituie o taxa speciala, dupa cum urmeaza:

-40 lei/an/gospodărie

Art.2.Prezenta hotarare se va afisa la sediul Primariei Mileanca, si in locurile de afisaj stabilite de primar-unitatiu de alimentatie publica, biserica.Persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15( cincisprezece zile) de la afisare.

Art.3.Primarul comunei Mileanca prin serviciul financiar contabil va duce va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza

Secretarul comunei

Un comentariu:

3Minator spunea...

Să vedem ce mare brânză iese şi cu paza asta plătită...
Acum putem trage CU PRECIZIE pe cineva la răspundere - dacă e încheiat un contract bun pentru noi, nu pentru ei!