miercuri, 16 mai 2012

Examenul de definitivat, sesiunea 2012

Inspectoratul Şcolar al Judeţului organizează sesiunea 2012 a examenului naţional de definitivare în învăţămînt în baza Metodologiei -cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar.
Examenul constă din două probe: susţinerea a cel puţin 2 inspecţii la clasă, la 2-4 activităţi didactice pînă în data de 5 iunie şi proba scrisă la disciplinele prevăzute în metodologie, ce va avea loc pe 17 iulie a.c.
 Media notelor obţinute la cele două inspecţii trebuie să fie minim 7 pentru a promova.
 Candidaţii care nu au obţinut media minimă de promovare se consideră respinşi şi nu vor mai putea participa la proba scrisă. Cadrele didactice înscrise la examenul de definitivat susţin o singură probă scrisă, cu subiecte elaborate pe baza programelor de examen aprobate de Ministerul Educaţiei.
 Nota de promovare a probei scrise este de minim 7 şi este considerată nota de promovare a examenului. În acest an au fost aprobate şase noi programe pentru acordarea definitivării, pentru disciplinele: consiliere psihopedagogică, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, religie greco-catolică, religie evanghelică şi religie romano-catolică.
Subiectele vor fi elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
 Modelul cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru proba scrisă vor fi transmise de directorii unităţilor de învăţămînt tuturor cadrelor didactice din şcoală înscrise la definitivat. Rezultatele obţinute la inspecţiile la clasă din cadrul acestui examen pot fi utilizate la concursul de ocupare a posturilor, catedrelor vacante pentru o perioadă determinată (minim nota 5) sau nedeterminată (minim nota 7), prin depunerea proceselor verbale ale celor două inspecţii la centrul de examen.

Niciun comentariu: