marți, 23 octombrie 2012

Şedinţa Consiliului Local

D I S P O Z I T I E
 Privind convocarea Consiliului local Mileanca in sedinta ordinara pentru marti 23octombrie 2012. PRIMARUL COMUNEI MILEANCA
 -in baza prevederilor art.39-(1) si (3) ,(5) si (6),art.42-(1) din Legea nr.215/2001 , republicata,
 -văzînd art.6 din legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională
 -in temeiul art.68-(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,,
 D I S P U N E:
 Art.1.
Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de marti 23 octombrie, 2012, orele 1000.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
 1.Luarea in discutia Consiliului Local Mileanca a cererii nr.1306/29.08.2012,a preotului Bejenariu Bogdan, parohia ,,Sf.Nicolae”Mileanca, prin care solicita extinderea cimitirului.
 2.Proiect de hotarare Privind aprobarea sumelor reprezentand contravaloarea navetei cadrelor didactice de la Scoala cu clasele I-VIII Mileanca pentru luna septembrie 2012.
 3. Privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului local Mileanca în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Mileanca , în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, precum si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamint.
 4.Stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013. Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
 Primar, Ioan Ursachi Mileanca, 12 octombrie 2012

Niciun comentariu: