vineri, 29 mai 2015

Vreți să lucrați în străinătate?

Vreți să munciți în străinătate dar, deși ați lucrat și aveți experiență în meseria cerută pentru un anumit post, nu aveți certificat de calificare?
 Puteți solicita atestarea pregătirii și experienței profesionale dobândite în România, în afara sistemului național de învățământ, conform Ordinului nr. 51/2007, emis de ministrul Muncii.
 Actul normativ respectiv stabilește procedura de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
 Prin atestatul de calificare astfel obținut, puteți dovedi în străinătate că aveți calificarea și experiența profesională necesare, obținute ca urmare a formării profesionale continue, absolvirii unor cursuri de formare profesională și evaluării competențelor profesionale.
 „În sensul prezentului ordin, calificarea în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, este rezultatul: formării profesionale continue efectuate în întreprinderi şi/sau în centre de formare ale ministerelor care eliberau şi certificatele de calificare, până în decembrie 1989; absolvirii programelor de formare profesională organizate de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar ulterior de către agenţiile de ocupare a forţei de muncă ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, fie prin centrele proprii, fie prin asistenţă metodologică, în intervalul 1990 - decembrie 2003; absolvirii programelor de formare profesională organizate de furnizori de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii, şi finalizate cu certificate de calificare/absolvire, începând cu luna ianuarie 2004; evaluării competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale în centre de evaluare a competenţelor, autorizate conform legii, şi finalizate cu un certificat de competenţe profesionale”, prevede Ordinul respectiv, care mai precizează că prin experienţă profesională se înţelege suma competenţelor dobândite în timpul exercitării unei activităţi la locul de muncă.
 Experienţa profesională se dovedeşte prin însumarea perioadelor înscrise în carnetul de muncă, în adeverinţa emisă de angajator sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor, documente care atestă că persoana a avut una sau mai multe ocupaţii pentru care a dobândit calificările pentru care solicită atestat.
 Documentele necesare
 De eliberarea atestatelor se ocupă, potrivit Minsterului Muncii, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, iar pentru a le obține, aveți nevoie de mai multe acte.
 Acestea se depun personal sau prin împuternicit, pe bază de procură.
 Actele necesare sunt: cerere-tip de solicitare a eliberării atestatului; documentul de identitate, atât în copie, cât şi în original; documentul care atestă calificarea dobândită în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, după caz; certificatul de calificare/ absolvire a unei forme de calificare/ pregătire profesională, organizate în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acesteia (original şi copie); adeverinţa eliberată pe baza procesului-verbal al comisiei tehnice de încadrare şi promovare a muncitorilor pentru cei calificaţi prin practica la locul de muncă (original şi copie); certificatul de competenţe profesionale, eliberat de un centru de evaluare autorizat conform legislaţiei în vigoare (original şi copie); cartea de meşteşugar, obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia (original şi copie).
 Documentația ce trebuie depusă în vederea eliberării atestatului de calificare mai trebuie să cuprindă: carnetul de muncă al solicitantului, prin care se dovedeşte că acesta a fost încadrat în ocupaţia pentru care a obţinut calificarea şi pentru care se solicită atestatul (original şi copie); copii, certificate de către reprezentantul legal al angajatorului sau de către persoana împuternicită de acesta, ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa; orice alt document, eliberat de angajator, care să ateste activitatea desfăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, astfel cum rezultă din dosarul personal; autorizaţia eliberată de primărie, însoţită de copia certificată a acesteia, pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, potrivit legii; modelul comun european de curriculum vitae, completat de solicitant; cel puţin o scrisoare de recomandare eliberată de angajator/beneficiarul serviciilor, relevante pentru obţinerea atestării solicitate.
 Cererile, soluționate în 30 de zile Potrivit Ordinului nr. 51/2007, cererile de eliberare a atestatelor, însoţite de documentaţia menționată mai sus, se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.
 În cazul în care, în urma analizei documentaţiei, se constată neregularităţi privind documentele, specialiștii AJPIS vor notifica acest lucru solicitantului, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului de 30 de zile, indicând modul în care pot fi remediate acestea. În acest caz, termenul se prelungeşte cu 10 zile.
 Totodată, respingerea cererii și motivele care au stat la baza acestei decizii trebuie comunicate solicitantului în scris, iar decizia de neacordare a atestatului, precum și neacordarea acesteia în termenul prevăzut de Ordin pot fi contestate la instanța judecătorească.

Niciun comentariu: