luni, 26 octombrie 2015

Echivalarea studiilor superioare

Dascălii pot solicita echivalarea studiilor superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în vederea ocupării unei funcţii didactice în specialitate.
 Cei care pot solicita echivalarea pe baza SECT (Sistemul European de Credite Transferabile) sunt absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar.
 Pot solicita echivalarea absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, absolvenţii colegiilor de institutori cu diplomă de absolvire, precum şi absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată.
În baza calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ), dascălii care solicită acest tip de echivalare vor depune la inspectoratul şcolar dosarele cu documentele justificative, până la data de 30 de octombrie.
 Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc sau nu condiţiile de echivalare a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de trei ani sau institutul pedagogic cu durată de trei ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, se va face până pe 6 noiembrie.
 Completarea dosarelor va avea loc între 9 şi 20 noiembrie, iar situaţia statistică finală va fi transmisă MECŞ până pe 24 noiembrie. Evaluarea dosarelor se va face în perioada 11 ianuarie – 30 mai. Atestatele de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu se vor elibera până pe 1 septembrie 2016.
 Documentele din dosarul de echivalare
 Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere tip, copie după cartea de identitate şi după actele de schimbare a numelui, dacă este cazul, adeverinţă privind statutul cadrului didactic (suplinitor/calificat) şi încadrarea/profilul postului ocupat la data solicitării, adeverinţă privind calificativele în ultimii cinci ani de activitate şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2015-2016 (adeverinţa va cuprinde şi precizarea că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii cinci ani, avizele şi atestatele necesare postului didactic ocupat, copia atestatului de formare psihopedagogică (pentru maiştri instructori şi antrenori), copia certificatului de definitivat, adeverinţă privind vechimea la catedră, copii legalizate ale diplomelor de studii (pentru studiile medii şi superioare absolvite), copii legalizate ale foilor matricole, documente care atestă obţinerea a minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii cinci ani, prin participarea la programe de perfecţionare acreditate de MECŞ sau prin obţinerea unui grad didactic.

Niciun comentariu: