marți, 22 august 2017

Repartizări pe posturi didactice

Posturile didactice, catedrele sau orele rãmase neocupate dupã încheierea tuturor contractelor pe duratã nedeterminatã, în cazul titularilor pe post, sau determinatã, pentru suplinitori, pot fi atribuite cadrelor didactice titulare în unitatea de învãtãmânt respectivã, profesorilor pensionari sau, în caz de nevoie, cadrelor de la altã unitate de învãtãmânt.
Atribuirea acestor ore suplimentare, plãtite în regim de platã cu ora sau, pentru cazuri de mai mult de jumãtate de normã, prin cumul salarial, revine în sarcina directorilor unitãtilor de învãtãmânt respective.
 Inspectoratul Scolar Judetean ia doar act de aceste decizii, având rol doar în repartizarea cadrelor didactice care nu au depus dosare la unitãtile scolare.
Depunerea dosarelor se va face în perioada 1 – 4 septembrie, eventualele interviuri cu directorii scolilor ori la nivelul ISJ urmând a avea loc pe 5 septembrie.
Zilele acestea, se incheie repartizarea pe posturile vacante in invãtãmântul preuniversitar a noilor titulari sau suplinitori calificati ori necalificati care au promovat examenele organizate in acest sens in ultima perioadã.
 În cazul in care, dupã incheierea tuturor contractelor de muncã, la unele unitãti scolare vor rãmâne posturi didactice, catedre sau ore rãmase neocupate, acestea pot fi atribuite profesorilor titulari in activitate.
Conform metodologiei, atribuirea acestor ore o face, prin decizie, directorul unitãtii de invãtãmânt, la solicitarea scrisã a cadrelor didactice.
Personalul didactic titular incadrat cu ore panã la o jumãtate normã didacticã de predare peste norma didacticã de predare-invãtare-evaluare de bazã, va fi remunerat prin platã cu ora, iar cei cu peste jumãtate de normã, in regim de cumul salarial.
 În cazuri exceptionale, pentru disciplinele deficitare in personal didactic calificat, consiliul de administratie al unitãtii de invãtãmant poate aproba depãsirea jumãtãtii de normã de predare, in regim de cumul, pentru cadrele didactice titulare.
Personalul didactic de conducere, de indrumare si control poate fi incadrat in regim de plata cu ora, fãrã a depãsi insã cinci ore/sãptãmanã de predare in specialitate.
Cererile pentru plata cu ora se depun direct la unitatea scolarã, dupã repartizare, directorii trebuind doar sã notifice ISJ cu privire la deciziile luate.
Tot prin repartizare la nivel de unitate scolarã, prin decizie a directorului unitãtii, pot fi incadrati in platã cu ora si cadre didactice de la alte unitãti de invãtãmant, specialisti consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalul angajat in alte domenii de activitate sau cadre didactice pensionate.
 În cazul lor, cererile si dosarele aferente trebuie depuse in douã exemplare, unul la scoala respectivã, altul la ISJ , iar doritorii vor trebui sã sustinã un interviu cu directorul unitãtii de invãtãmant pentru care au optat.
 Depunerea dosarelor se va face in zilele de 1 si 4 septembrie, conform orarului afisat.

Niciun comentariu: