luni, 12 noiembrie 2018

Legea anti-bullying în şcoli


Un proiect de lege care interzice comportamentele care constau în violenţa psihologică – bullying în unităţile de învăţămînt a fost adoptată zilele trecute de plenul Camerei Deputaţilor. Proiectul va ajunge la la Senat, în calitate de for decizional.
 Urmează ca în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare, teme, cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică, în vederea dobîndirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii educaţionale potrivite.
 Legea defineşte bullying-ul astfel: „Violenţa psihologică – bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvîrşite cu intenţie, în mod constant şi repetat, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile persoane, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale“.
De altfel, noul Cod Etic al Profesorului pentru învăţămîntul preuniversitar, recent intrat în vigoare, prevede că dascălul este obligat să aplice norme de conduită pentru a asigura ocrotirea beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
 În Articolul 7 al Codului Etic se arată că profesorii au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită, acestea vizînd ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin supravegherea permanentă pe tot parcursul activităţilor în şcoală cît şi în cadrul celor organizate în afara acesteia; interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor; asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare.
 Tot în ceea ce priveşte Legea educaţiei, Camera Deputaţilor a stabilit că se acceptă înscrierea de către unităţile de învăţămînt a persoanelor care nu deţin cod numeric personal (CNP)

Niciun comentariu: