luni, 1 noiembrie 2010

Şedinţa Consiliului Local

R O M A N I A Avizat,

JUDEŢUL BOTOŞANI

COMUNA MILEANCA

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local Mileanca în şedinţă ordinară pentru data de

29 octombrie 2010, orele 1600.

PRIMARUL COMUNEI MILEANCA

-in baza prevederilor art.39-(1) si (3) , din Legea nr.215/2001 , republicata,

-văzînd art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională

-in temeiul art.68-(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

D I S P U N E:

Art.1.Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de 29 octombrie 2010, orele 1600.Sedinta se tine in Sala Mare a Primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitrelor pentru anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea obligaţiilor financiare pentru funcţionarea structurii de audit public intern;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2010.

Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Primar,

Ioan Ursachi

Mileanca, 22 octombrie 2010.

Nr.

JUDEŢUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL MILEANCA

Nr. din 22 octombrie 2010

C O N V O C A R E

Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de 29 octombrie 2010, orele 1600. Sedinta se tine in Sala Mare a Primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitrelor pentru anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea obligaţiilor financiare pentru funcţionarea structurii de audit public intern;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2010.

CONSILIERI:

1. Azamfirei Alexandru ________________________

2. Apetrea Mihai _____________________________

3. Antoce Valeriu _____________________________

4. Bordianu Rodica ___________________________

5. Dumitrel Georgică __________________________

6. Gavril Irimia ______________________________

7. Giugastru Lucian ___________________________

8. Roşu Elena-Mihaela ________________________

9. Filip Nelu _________________________________

10. Maftei Ion _________________________________

11. Văcăreanu Georgel _________________________

INVITAŢI:

1. Ştirbu Cornel __________________________

2. Hîrghiligiu Marcel _____________________

Secretar,

Ţurcanu Petru

Niciun comentariu: