miercuri, 14 septembrie 2011

"Bani de liceu" şi în acest an şcolar!

Programul social "Bani de liceu", iniţiat în urmă cu şapte ani, va fi pus în practică şi în anul şcolar 2011 - 2012.
De bursa socială lunară (al cărei cuantum este de 180 de lei) vor beneficia liceenii care provin din familiile ale căror venituri medii brute, pe membru de familie, în ultimele trei luni dinaintea celei în care a fost depusă cererea, au fost de maximum 150 de lei.
Între aceste venituri nu vor fi incluse alocaţiile de stat, alocaţiile suplimentare, bursele de studii, bursele sociale, precum şi alte categorii de ajutoare sociale financiare acordate elevilor.
Pentru anul şcolar 2011 - 2012, data limită de depunere a cererilor de obţinere a burselor sociale şi a actelor care fac dovada veniturilor obţinute de familiile potenţialilor beneficiari este 1 octombrie.
Cererile şi celelalte acte doveditoare (copii după actele de identitate ale elevilor şi celorlalţi membri de familie, actele din care să reiasă cuantumul veniturilor lunare) vor fi depuse la secretariatele unităţilor şcolare în care învaţă potenţialii beneficiari.
La fel ca şi în urmă cu un an, pentru departajarea celor consideraţi, în principiu, drept eligibili (îndeplinesc acele condiţii de venit) vor fi utilizate şi "criterii subsidiare": statutul juridic al elevilor (în sensul că au prioritate orfanii, urmaşii eroilor revoluţiei, persoane cu anumite boli) şi domiciliul (prioritate dându-se celor din mediul rural).
Anul trecut au mai fost introduse două criterii de departajare ale potenţialilor beneficiari (în cazul că au acelaşi venit): media generală a anului şcolar precedent, respectiv numărul de absenţe nemotivate înregistrate de solicitant.
Dovada mediei/numărului de absenţe se va face prin adeverinţele eliberate de unităţile de învăţământ.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se va face între 1 şi 23 octombrie, de către compartimentele specializate din cadrul primăriilor, iar pe 28 octombrie este programată afişarea listei beneficiarilor.
Contestaţii se primesc între 28 octombrie şi 2 noiembrie, iar rezolvarea acestora se va face până pe 6 noiembrie. În aceeaşi zi va fi afişată lista finală a beneficiarilor bursei lunare de 180 de lei.
Actele necesare la dosar
Pentru obţinerea bursei sociale eleviul trebuie să depună la secretariatul şcolii la care este înscris un dosar cu şină care va cuprinde următoarele documente:
* cerere completată de elev (o primeşte de la şcoală în momentul depunerii dosarului);
* adeverinţa eliberată de dirigintele clasei din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar precedent, media generală şi nota la purtare (pentru elevii de clasa a IX-a adeverinţa este eliberată de şcoala generală de unde provin);
* adeverinţa de salariu pentru toţi membrii familiei majori, cu venitul brut pe ultimele trei luni;
* certificate de naştere pentru membrii familiei care nu au carte de identitate (copie şi original);
* cărţile de identitate ale membrilor familiei de peste 14 ani (copie şi original);
* adeverinţa de la finanţe privind impozitele;

Niciun comentariu: