vineri, 9 martie 2012

Programul "200 de euro "continuă!

Ministerul Educaţiei continuă şi în acest an programul "Euro 200" pentru stimularea achiziţionării de calculatoare noi de către elevii care provin din familii cu un venit mediu brut lunar de maximum 150 lei.
Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, reprezentantul legal al elevului va completa o cerere care va fi depusă până vinei, 20 aprilie, la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul. Cererea va fi completată de un părinte, tutore sau curator, după caz, fiind însoţită de următoarele documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz; copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori; acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I.
Anchetele sociale (prin care se va verifica veridicitatea datelor înscrise în cereri, la capitolul "venituri") se vor derula în perioada 19 aprilie - 19 mai; lista beneficiarilor va fi publicată pe 1 iunie, iar eliberarea bonurilor valorice se va face între 24 iunie şi 30 iulie; în fine, calculatoarele trebuie achiziţionate între 24 iunie şi 31 august - după această dată tichetele valorice pierzându-şi valabilitatea.

Niciun comentariu: