luni, 18 iunie 2012

Medicii vor primi bonus!

Medicii cu peste 70% prescrieri electronice vor primi lunar, începând cu data de 1 iulie, un bonus de 100 de lei, iar pentru eliberarea cardului de sănătate, cu datele completate, câte 5 lei pentru fiecare asigurat, potrivit proiectului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) de modificare a Contractului Cadru pe 2012.
Pentru prescripţii electronice reprezentând între 50% şi 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni se acordă 50 de lei pe lună, iar pentru eliberarea cardului naţional de sănătate, cu completarea datelor medicale, se acordă câte cinci lei pentru fiecare asigurat, proiectul mai prevede şi altceva.
 Medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate.
 În aceste situaţii, se pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale decontate de Casă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea lunară a activităţii.
Va fi raportat, de asemenea, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere sau prescripţiei medicale.
Printre altele, proiectul privind acordarea asistenţei medicale în 2012, postat pe site-ul CNAS, vizează modificarea sumelor acordate spitalelor pentru fiecare caz rezolvat şi indicele de complexitate a cazurilor, la contractarea de servicii, dar şi modificarea sumelor acordate asistenţei medicale primare per serviciu şi per capita (adică pentru servicii medicale acordate dar şi pentru numărul de pacienţi înscrişi).
 Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală dar şi pentru unele materiale sanitare, dacă din motive justificate nu poate fi utilizată prescrierea electronică, medicii pot completa prescrupţia medicală folosind formularul cu regim special (aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS), în trei exemplare.
 Un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie iar celelalte două se înmânează asiguratului, pentru a se prezenta la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu CAS pentru eliberarea medicamentelor.

Niciun comentariu: