miercuri, 4 iulie 2012

Cum se completează FIŞA DE ÎNSCRIERE!

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţare de la bugetul de stat.
În cazul in care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale
e) nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învaăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.
Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ.
Înscrierea candidaţilor la admiterea în liceu se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere.
Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.
Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minoritaţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă.
 În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizarii computerizate.

Niciun comentariu: