joi, 2 august 2012

Declarația 600

Trecerea competentei de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităti independente de la Pensii la Fisc, aduce mai multe schimbări în domeniu. Măsura a intrat în vigoare de la 1 iulie 2012, iar de acum înainte cei vizati trebuie să depună un nou formular la Fisc.
Formularul 600 «Declaratie privind venitul asigurat în sistemul public de pensii» se completează si se depune numai de către unele categorii de contribuabili. Este vorba de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti economice, precum si persoanele care realizează venituri din profesii libere. Mai au această obligatie persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă.
 Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contributiilor sociale. Conform legii, venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din cîstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (741 lei) si nici mai mare decît echivalentul a de cinci ori acest cîstig 10.585 lei).
Declaratia 600 se completează în două exemplare, de către contribuabili sau de împuterniciti ai acestora, care trebuie să înscrie corect, complet si cu bună credintă informatiile cerute.
 Originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.
 Organul fiscal competent este cel în a cărei rază teritorială este adresa de domiciliu a contribuabilului, sau adresa unde locuieste efectiv, dacă aceasta este diferită de domiciliu.
Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabil din proprie initiativă, prin depunerea unei declaratii rectificative, bifîndu-se cu X căsuta aflată pe prima pagină a formularului.
Declaratia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele si informatiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă de declaratia initială.
 Documentul se depune pe suport de hîrtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distantă, data depunerii fiind data înregistrării acesteia.
 Data limită pentru depunerea declaratiei 600 este 31 ianuarie a anului următor, adică la finele primei luni din 2013.

Niciun comentariu: