vineri, 7 noiembrie 2014

Subvenție pentru educație

Prin O.M.E.N. nr. 4871/05.11.2014 a fost aprobată metodologia privind implementarea proiectului sistemic „Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”.
 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea dezvoltării profesionale pentru personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat și universitar de stat, din toate regiunile de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii calităţii procesului educaţional.
Conform art. 3 alin.1 al Metodologiei, prin personal didactic beneficiar al subvenției, se înțelege: · personalul didactic de predare, inclusiv cel care beneficiază de prevederile art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, încadrat cu cel puţin 1/2 normă/post în învăţământul preuniversitar de stat, indiferent de forma de încadrare şi angajare;
 · personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar de stat, care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, fără obligație de catedră, dar care are dreptul de a desfășura activităţi didactice în regim de plată cu ora, încadrat cu cel puţin 1/2 normă/post în învăţământul preuniversitar de stat, indiferent de forma de încadrare şi angajare;
 · personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control şi profesorii – metodişti din casele corpului didactic, indiferent de forma de încadrare şi angajare (cu excepția persoanelor angajate ale Beneficiarului Proiectului - Ministerul Educaţiei Naţionale- , indiferent de forma de angajare/încadrare, respectiv persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, pentru participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ);
 · personalul didactic auxiliar încadrat cu cel puţin 1/2 post în învăţământul preuniversitar de stat, indiferent de forma de încadrare şi angajare;
 · personalul didactic de predare/cercetare, personalul didactic auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare, încadrat cu cel puţin 1/2 normă/post, indiferent de forma de încadrare şi angajare.
 Grupul-ţintă al proiectului, în cazul învățământului preuniversitar, îl reprezintă personalul didactic încadrat şi salarizat în toate unităţile/instituţiile preuniversitar de stat care se încadrează în prevederile de mai sus şi care, la data constituirii grupului ţintă, desfăşoară activitate pe cel puţin 1/2 normă/post în aceste unităţi/instituţii, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de forma de încadrare: pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, prin detaşare, în regim de cumul sau plata cu ora.
 Pentru realizarea obiectivelor proiectului, la demararea acestuia, fiecărei persoane din grupul-țintă, din categoria personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat și universitar de stat, i se va acorda o subvenție, sub formă de sumă forfetară în cuantum de 700 lei, pentru dezvoltare profesională.

Niciun comentariu: