vineri, 20 martie 2015

Metode de justificare

Dascălii milenceni care au primit în toamna anului trecut câte 700 de lei pentru formare profesională, vor trebui ca până în iunie, inclusiv, să justifice printr-un memoriu cheltuirea acestor bani.
 Potrivit legislaţiei în vigoare, pot fi menționate mai multe activități.
 Persoanele care au beneficiat de acordarea subvenției desfășoară, la alegere, în funcție de nevoile profesionale, activități specifice pentru dezvoltarea profesională, prin participarea la orice formă de dezvoltare profesională - formare continuă de tip non formal, informal, formal.
 Dascălii pot aduce documente legate de studiu individual, dezbateri în grup, sesiuni metodico-științifice de comunicări; simpozioane/ conferințe, schimburi de experiență, parteneriate educaționale pe probleme de specialitate și/sau psihopedagogice; elaborare și prezentare de referate cu conținut de specialitate, didactic sau psihopedagogic; recenzii și prezentări de carte; elaborare și valorificare a unor proiecte de cercetare realizate individual sau în echipă; activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ.
 De asemenea, cadrele didactice pot aduce ca justificare şi documente cu privire la vizite de studiu la instituții culturale, biblioteci, muzee din țară sau din străinătate, mese rotunde, ateliere teoretice și practice (pictură, muzică, fotografie, graffitti, teatru, IT, jocuri interculturale, jocuri de cooperare), discuții în grupuri mici sau în plen despre probleme de actualitate, tabere, cercuri, proiecte inițiate de organizații nonguvernamentale sau de alte instituții; stagii de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației; forme de perfecționare prin corespondență; cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți științifice sau alte organizații profesionale ale personalului didactic; programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice, psihopedagogice și didactice; cursuri de pregătire a examenelor de obținere a gradelor didactice II și I; programe de conversie profesională; studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licență; activități metodico-științifice și psihopedagogice, realizate la nivelul unității de învățământ sau pe grupuri de unități, respectiv catedre, comisii metodice și cercuri pedagogice.
 De luat în considerare sunt şi stagiile periodice de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației; cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și psihopedagogice; cursuri de formare în vederea dobândirii de noi competențe și calități/ funcții, conform standardelor de pregătire specifice; cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control, potrivit unor programe specifice; burse de perfecționare și stagiile de studiu și documentare, realizate în țară sau în străinătate; cursuri postuniversitare de specializare; programe de formare continuă acreditate sau avizate; studii universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit ciclul I de studii universitare de licență; programe postuniversitare; studii universitare de doctorat; dobândire de noi specializări didactice, diferite de specializarea/ specializările curentă/e; alte programe de perfecționare științifică, didactică și psihopedagogică sau pentru dobândire de competențe complementare care diversifică gama activităților și funcțiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv consiliere educațională și orientare în carieră, asistență socială.
 La categoria personal didactic auxiliar, acesta trebuie să justifice banii în cauză prin cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru personalul didactic auxiliar: secretariat, birotică, tehnică de calcul, arhivare, comunicare, biblioteconomie, asistență socială, psihologie școlară, puericultură, prim-ajutor, sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, sau orice alte activități care contribuie la dezvoltarea profesională, realizate prin diverse forme/ programe în raport cu exigențele actuale ale învățământului, în funcție de necesitățile și de interesele de perfecționare ale diferitelor categorii de personal didactic.
 De menţionat este faptul că participarea la astfel de activități se va consemna în raportul individual de dezvoltare profesională, conform modelului de raport elaborat de Ministerul Educației Cercetării Ştiinţifice.

Niciun comentariu: