marți, 22 septembrie 2015

Se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă, și anul acesta, în baza OUG nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare, persoanelor singure și familiilor cu venituri mici care se adresează în acest sens primăriilor de domiciliu și care îndeplinesc o serie de condiții prevăzute de actul normativ amintit.
 Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, ajutorul pentru încălzirea locuinței ca măsură de sprijin suportată din bugetul de stat, se acordă numai familiilor și persoanelor singure (consumatori vulnerabili) care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței, acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, precum și în baza legii. Acest ajutor se acordă doar pentru principalul sistem de încălzire folosit la domiciliu/resedință, pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.
 În acest sens, solicitanții trebuie să se adreseze cu o cerere primăriei de domiciliu până la data de 15 octombrie, dacă doresc ca ajutorul să le fie acordat în perioada de cinci luni, cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie.
 În situația în care cererile sunt depuse după această dată, în funcție de data depunerii, ajutoarele nu mai sunt acordate pentru tot sezonul rece.
 Potrivit OUG nr. 70/2011, cererea poate fi depusă oricând, în perioada 1 noiembrie - 31 martie, până la data de 20 a fiecărei luni. Spre exemplu, dacă un solicintat depune cererea pe 20 decembrie, primește ajutorul începând cu luna decembrie.
 Dacă cererea este depusă după data de 20 a lunii decembrie, ajutorul este acordat începând cu luna ianuarie. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței sunt acordate pe baza unei cereri depusă de solicitant și a unei declarații pe propria răspundere referitoare la componența familiei, veniturile acesteia și bunurile deținute. Modelul cererii și declarației pot fi obținute direct de la primării. Cuantumul ajutorului depinde de veniturile obținute de solicitanți.
 Spre exemplu, consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței acordat din bugetul de stat, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor și 1.082 lei în cazul persoanei singure.
 În cazul ajutorului pentru gaze naturale, a celui pentru energie electrică și a celui pentru combustibili solizi sau petrolieri, venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure trebuie sa fie de cel mult 615 lei. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioara lunii în care se solicită dreptul.
 Dacă veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora, în raport cu perioada pentru care au fost acordate.
 Pe lângă veniturile realizate, la stabilirea cuantumului ajutorului autoritățile țin cont și de bunurile mobile și imobile pe care le au solicitanții. Aceștia au obligația, potrivit OUG nr. 70/2011, de a menționa în cererea și declarația pe propria răspundere „bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței”, iar în cazul ajutorului pentru energie termică trebuie completat și numărul de camere din locuință.
 Printre bunurile ce conduc, conform actelor normative aplicabile în prezent, la excluderea de la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt următoarele: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești; terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă, alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. În ceea ce privește bunurile imobile, aflate în stare de funcționare, care exclude solicitantul de la acordarea acestui ajutor sunt: autoturism/ autoturisme și/ sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani; autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”; utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.
 Nici persoanele care au depozite bancare ce depășesc suma de 3000 de lei nu pot primi ajutoare de încălzire și nici cele ce dețin terenuri, animale și/ sau păduri, după cum urmează: suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.
 Lista acestor bunuri trebuie afișată la loc vizibil, la sediul fiecărei primării.
Ajutoarele pentru energie termică, energie electrică și gaze naturale sunt plătite de autorități direct furnizorilor, după emiterea facturilor.
 Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă în bani sau în natură, o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.
 În situația în care autoritățile au suspiciuni cu privire la cele declarate de către solicitanți în actele doveditoare, inspectorii SPAS-urilor vor face anchete sociale în baza cărora se vor acorda sau nu ajutoarele pentru încălzire.
 Aceste anchete sunt obligatorii în cazul ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică.

Niciun comentariu: