luni, 16 ianuarie 2017

Impozitul anual pentru auto

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în Romania datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport cu excepţia cazurilor în care în Codul Fiscal se prevede altfel.
 Aceste prevederi se regăsesc în Art.12 al proiectului de HCL/17 noiembrie 2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2017.
 Impozitul se plăteşte la bugetul local.
  Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrative teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
 În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotărârii consiliului local.
 În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport .
 În cazul oricărui autovehicul, conform aceleaşi hotărâri, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia.
 Pană la prima înmatriculare, mijlocul de transport este considerat marfă.
 După prima înmatriculare/înregistrare în Romania, mijlocul de transport nu mai poate fi considerat marfă şi pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.
 Pentru înscrierea/înstrăinarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport potrivit prevederilor art. 159 alin 5 şI 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat bunul ce se înstrăinează, inclusiv sumele reprezentand amenzi existente în evidenţa organului fiscal.
 Aceste prevederi nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare. Impozitul pentru mijloace de transport se plăteşte anual, în două rate egale, pană la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Niciun comentariu: