miercuri, 8 noiembrie 2023

Sf. Arhangheli Mihail și Gavril

 

În Biserica Ortodoxă, astăzi, sărbătorim, conform calendarului bisericesc, Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri. Ne vom opri în următoarele rânduri asupra aducătorului de bune vestiri Sfântul Arhanghel Gavriil.
 El este „mai mare voievod” şi „căpetenie a cetelor îngereşti” care stă „înaintea lui Dumnezeu” şi, trimis de Tatăl ceresc, a binevestit Sfintei Fecioare Maria „taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută” a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceasta imnografia îl cinsteşte cântând: „Bucură-te, Gavriile, de taină vestitorule al întrupării lui Dumnezeu...” Arhanghelul Gavriil este prezent în istoria mântuirii neamului omenesc ca trimis al lui Dumnezeu pentru a face cunoscută voia divină. Sinaxarul ne spune că el a făcut neamului omenesc „multe faceri de bine, atât în Legea Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în prorocia lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, când tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pentru împărăţia mezilor şi a perşilor şi a elinilor: Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo vedenia!“ (Daniel 8, 16). Tot Arhanghelul Gavriil îi arată prorocului Daniel că „după şaptezeci de săptămâni de ani, adică după patru sute nouă zeci şi şapte de ani, are să vină Hristos”.
 El este „cel care a binevestit femeii lui Manoe că are să nască pe Samson”, iar Sfinţilor Ioachim şi Ana că vor naşte pe „Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea” (Sinaxar). Din tradiţie ştim că atunci când Moise a fugit în pustie de mânia lui Faraon, Arhanghelul Gavriil este cel care l-a călăuzit să scrie prima carte a Bibliei, Facerea, descoperindu-i toate cele legate de crearea lumii. 
Din Sfânta Scriptură a Noului Testament din primul capitol al Evangheliei după Luca aflăm de arătarea în Templu a Arhanghelului Gavriil înaintea preotului Zaharia căruia îi vesteşte naşterea Înaintemergătorului şi Botezătorului Domnului, Sfântul Proroc Ioan (Luca 1, 8-20). Sinaxarul consemnează prezenţa Arhanghelului Gavriil la momentele legate de Naşterea Domnului.
 El se arată în vis lui Iosif şi-i spune: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor” (Matei 1, 20-21); păstorilor cărora le vesteşte: „vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 11); din nou în vis lui Iosif avertizându-l de pericolul în care Se afla Pruncul Sfânt: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă” (Matei 2, 13). Sfinţii Părinţi consideră că Arhanghelul Gavriil este îngerul care în ziua Învierii Domnului, „coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea dea­supra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada” (Matei 28, 2).
 Tot el fiind şi cel care „a binevestit mironosiţelor învierea Domnului”. În concluzie, după cum teologhiseşte Sinaxarul, „dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din început până la sfârşit”. De aceea şi noi îl cinstim astăzi cântând: „Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!”

Niciun comentariu: