luni, 13 decembrie 2010

Şedinţa Consiliului Local

R O M A N I A Avizat,

JUDETUL BOTOSANI

COMUNA MILEANCA

P R I M A R

D I S P O Z I T I E

Privind convocarea Consiliului local Mileanca in sedinta extraordinara pentru luni 13 decembrie 2010.

PRIMARUL COMUNEI MILEANCA

-in baza prevederilor art.39-(2) si (3) , din Legea nr.215/2001 , republicata,

-văzînd art.6 din legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională

-in temeiul art.68-(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,,

D I S P U N E:

Art.1.Se convoaca în şedinţă extraordinară Consiliul local Mileanca pentru data de luni 13 decembrie, 2010, orele 1000.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Rectificarea prin diminuare a bugetului local cu suma de 8000 lei.

2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă socială din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Mileanca.

3.Însuşirea de către Consiliul local Mileanca a terenurilor proprietate privată a comunei.

4.darea în administrarea Judeţului Botoşani a terenurilor pentru construirea obiectivelor ,,Puncte(platrforme) de colectare a deşeurilor , aferente proiectului ,,Sistem Integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani.

Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Primar,

Ioan Ursachi

Mileanca, 07 decembrie, 2010.

Nr.291

JUDEŢUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL MILEANCA

Nr. 2147 din 07.12.2010

C O N V O C A R E

Se convoaca în şedinţă extraordinară Consiliul local Mileanca pentru data de 13 decembrie 2010, orele 1000. Sedinta se tine in Sala Mare a Primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Rectificarea prin diminuare a bugetului local cu suma de 8000 lei.

2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă socială din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Mileanca.

3.Însuşirea de către Consiliul local Mileanca a terenurilor proprietate privată a comunei.

4.darea în administrarea Judeţului Botoşani a terenurilor pentru construirea obiectivelor ,,Puncte(platrforme) de colectare a deşeurilor , aferente proiectului ,,Sistem Integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani.

CONSILIERI:

1. Azamfirei Alexandru ________________________

2. Apetrea Mihai _____________________________

3. Antoce Valeriu _____________________________

4. Bordianu Rodica ___________________________

5. Dumitrel Georgică __________________________

6. Gavril Irimia ______________________________

7. Giugastru Lucian ___________________________

8. Roşu Elena-Mihaela ________________________

9. Filip Nelu _________________________________

10. Maftei Ion _________________________________

11. Văcăreanu Georgel _________________________

INVITAŢI:

1. Ştirbu Cornel __________________________

2. Hîrghiligiu Marcel _____________________

3. Mitoceanu Sebastian ____________________

4.Carcea Elena …………………………………….

5.Ceobanu Stratica…………………………………

Secretar,

Ţurcanu Petru

Niciun comentariu: